Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van christinemodeatelier.nl.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten en/of overige gesloten overeenkomsten van Christine Mode Atelier met afnemers van deze producten en/of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Christine Mode Atelier zijn aangegaan. Christine Mode Atelier gevestigd te Rozenburg, Zuid-Holland.

1.2 Door een bestelling te doen via christinemodeatelier.nl gaat u een overeenkomst aan met Christine Mode Atelier en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

1.3 U bent verplicht uw bestelde producten af te nemen en te betalen.

1.4 Christine Mode Atelier heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen. 

1.5 Alle goederen blijven eigendom van Christine Mode Atelier tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

1.6 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Christine Mode Atelier.

Artikel 2 – Bestelling, bezorging, bezorgkosten van levering 

2.1. Bestellingen kunnen alleen via christinemodeatelier.nl worden geplaatst.

2.2. Christine Mode Atelier hanteert geen minimum bestelbedrag. 

2.3. Aflevering door Christine Mode Atelier vindt plaats door afgifte aan de vervoerder PostNL. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gewenste verzendwijze. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestelling worden op het opgegeven adres afgeleverd.

2.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.

2.5. De verzendkosten zijn ongeacht het gewicht €7,95 per pakket. Mocht uw bestelling in een envelop passen en door de brievenbus kunnen dan zullen de kosten €3,85 zijn. Dit geldt alleen voor Nederland.

2.6. De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Christine Mode Atelier niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten. 

2.7. U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is.

2.8. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is, duurt het in regel maximaal 2 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. 

2.9. Christine Mode Atelier is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijf: Christine Mode Atelier
Adres: Molenweg 19, 3181 AT Rozenburg, Zuid-Holland
Telefoonnummer: 0181-290954
E-mailadres: christine@christinemodeatelier.nl 
KvK nummer: 24353195

Artikel 4 – Herroepingsrecht 

4.1. Christinemodeatelier biedt onder andere producten aan die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Het zijn producten die om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

4.2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel – 5 Maatkleding en verstelwerkzaamheden

5.1. Onder maatkleding wordt verstaan alle aangemeten voor de wederpartij op maat gemaakte kleding.

5.2. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel-, verstel-, of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.

5.3. Maatkleding wordt vervaardigd aan de hand van door Christine Mode Atelier  opgenomen maten, alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.

5.4. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Christine Mode Atelier opgenomen maten alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen. 

5.5. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Christine Mode Atelier worden tegengeworpen.

5.6 Maatkleding wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Christine Mode Atelier. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.

5.7. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Christine Mode Atelier. 

Artikel 6 – Betaling

Bij bestellingen via de christinemodeatelier.nl kan betaald worden via iDEAL. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en worden de goederen verstuurd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Christine Mode Atelier is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

7.2. Christine Mode Atelier is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Christine Mode Atelier.

7.3. Het recht op schadevergoeding door Christine Mode Atelier is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Christine Mode Atelier uitgesloten.

7.4. Christine Mode Atelier is nimmer aansprakelijk voor de schade ontstaan door derden in opdracht van Christine Mode Atelier ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Christine Mode Atelier in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen en zonder dat Christine Mode Atelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welig niet aan Christine Mode Atelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen.

8.3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijke wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

8.4. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een telecommunicatie netwerk, verbinding, gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van christinemodeatelier.nl.  

Artikelen 9 – Garantie op verstelwerkzaamheden

9.1. Christine Mode Atelier staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden, een en ander met inachtname van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

9.2.  Christine Mode Atelier verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan: 

  • Er is voldaan aan de was adviezen gegeven door de medewerkers van Christine Mode Atelier inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
  • De kleding of materialen zijn door een medewerker van Christine Mode Atelier  afgespeld en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de opdracht aan Christine Mode Atelier. 
  • De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen. 
  • Eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Christine Mode Atelier.

9.3. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal christinemodateleir.nl kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.

9.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien: 

  • De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften. 
  • De kleding of materialen niet door een medewerker van Christine Mode Atelier zijn afgespeld.
  • De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen 
  • Eventuele problemen niet binnen 24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling heeft gemeld bij Christine Mode Atelier.

9.5. Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van Christine Mode Atelier om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Christine Mode Atelier  gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 10 – Opdrachten en aansprakelijkheid 

10.1. De wederpartij dient Christine Mode Atelier voorafgaand aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.

10.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan christinemodeatlier.nl ter hand stelt, is Christine Mode Atelier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Christine Mode Atelier.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten 

11.1 Door Christine Mode Atelier gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Christine Mode Atelier of door haar aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.

11.2. Door Christine Mode Atelier aan wederpartij verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door de wederpartij, aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Christine Mode Atelier. Christine Mode Atelier behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.

11.3. De wederpartij is nimmer gerechtigd om door Christine Mode Atelier op zaken aangebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.

11.4. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €1.000,00 onverminderd het recht van Christine Mode Atelier tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de wederpartij. 

Artikel 12 – Diversen 

12.1. Christine Mode Atelier is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.

12.2. Wanneer door Christine Mode Atelier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Christine Mode Atelier deze Algemene Voorwaarden soepel toepast. 

Artikel 13 – Geschillen

13.1. De rechter in de vestigingsplaats van chritsinemodeatelier.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Christine Mode Atelier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht 

14.1. Op elke overeenkomst tussen Christine Mode Atelier en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Christine Mode Atelier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Christine Mode Atelier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 15 – Betreffende de Algemene Voorwaarden

15.1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

15.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.